Welcome to Teachinfo.com

   The start of a new learning experience

Cantonese English

....chin bin - in front of......

a si pat ling - aspirin

ap gaak - pass

ba b - daddy

ba si - bus(in Hong Kong)

ba si jaam - bus stop

ba si jung jaam - bus terminal

baak foh gung si - department store

baak gap - pigeon

baak yeung sue - poplar

baan gung sat - office

baan kau - cricket

ban m sin - zebra crossing

baat daat tung - octopus card

baat jaau yue - octopus

baau gwoh - parcel

baau maai saai - package(deal)

bak - north

bam - pump

ban gwoon - guesthouse

ban ji - punch(drink)

bang daai - bandage

bat - no

bat gwoh - but

bat jun kap yin - no smoking

bat jun paak che - no parking

bat jun sai yap - no entry

bat jun ting che dang hau - no waiting

bat lei - disadvantage

be jau - beer

be lei - pear

bei - give

bei choi - race(sport)

bei choi yung daan ch - racing bike

bi mt - secret

bi se - secretary

bei yan - contraception

bei yan to - condoms

beng - ill

beng dk - virus

bin bei - constipation

bin jong - casual dress

bin lun - to argue

bing bam kau - ping-pong

bing bok - hail

bo din - pudding

b fng ye - storm

bo him - insure(to)

bo mo - babysitter

bo sau - conservative

bo woo - protect(to)

boh - ball

boh si - boss

bk - thin

bok mat gwoon - museum

bong mong - aid(help), help

booi - cup

booi gwai - cupboard

booi nong - knapsack

booi nong haak - backpacker

boon cheung yau sik - interval

boon do - pensinsula

boon y - midnight

ck m - size

cha - tea

cha fa - camelia

cha gng - tea spoon

chaam haau - reference

chaan chin siu sik - appetizer

chaan jat yan ngo wan wooi - paralympics

chaang - orange

chaang jap - orange juice

chaap so ta - plug

chaat - brush

chan chik - relatives

chan ngaai - dust

chu - shame

chau gwai - autumn

chau yeung chang - ozone layer

che - car

che jai - rickshaw

che lei ji - cherries

che paai - driving licence

ch tai - tyre

chk m - size

chng - please

cheung - gun, long

cheung gip - rob(to)

chi - delay

chi d gn - see you later

chi d sn - we'll see !

chi do - late

chi gng - spoon

ch j - toilet paper

chi sin - crazy

ch sh - toilet

chim jing - visa

chm mng - signature

chin bin - in front of

chin min - ahead

chin nin sk se - youth hostel

ching do - degree (level)

ching git - clean

ching tin - fine weather

chiu jk - tide

cho - noisy

cho wo - tea pot

cho yeuk - herbs

cho yuek - herbs

choh - wrong

chh - sit(to)

choh ng - mistake

chi - grass

choi daan - menu

choi hung - rainbow

choi sik - colour(color)

chong jin - mattress

chong jok siu suet - fiction

chue fong - kitchen

chue si - chef

chuen foon - deposit(bank)

chuen jan - fax

chuen yik - interpreter

chui chau jai - deodorant

chui jai - hammer

chui jik - new year's Eve

chui siu - cancel(to)

chk d - speed

chn gwi - spring(season)

chung - heavy

chung fuk - repeat(to)

chung leung fong - bathroom

chung loi mo - never

chung ming - intelligent

chung moon - fill(to)

chng sn - shower(bath)

chut chau - exit

chut faat - departure

chut hui ! - get out !

chut meng - famous

chut naap - cashier

chut sai ji - birth certificate

chut sang dei - place of birth

chut sang nin yuet yat - date of birth

da - dozen

da foh gei - lighter

da jam - injection

da so - cleaning

daai - large

dai - big

daai daat dei - public square

daai gaam ga - on sale

daai gau tong - cathedral

daai goh daai - mobile phone

daai haak ch - coach(bus)

dai hk - university

daai lo - main road

daai seng - loud

daai si gwoon - embassy

daai yan - adult

daai yeuk - about

dan - bill

daan ch - bicycle

daan ching lo - one way only (road)

daan duk - alone

dan dk - single

dan sn - single(person)

daan yan chong - single bed

daap sun fung che - hitchhike(to)

di - bottom

di - low

dai di - younger brother

dai mei - last(colloquial)

dai pin - film(negatives)

dai yat - first

di y - second(place)

dk bt - special

dang - chair

dang gei - registration

dang gei jing - boarding pass

dang gei sau juk - check-in

dang hu - wait(to)

dau - peas

dau miu - pea sprouts

dei biu - landmark

dei chaan doi lei sung - real estate agent

dei jan - earthquake

dei ji - address

dei kau - earth

di ki - zone

dei to - map, atlas

dk s - taxi

dk s jam - taxi stand

dim - OK

dim a ? - how ?

dim(choi) - to order (a meal)

dn b - telegram

dn ch - tramways

dn ch jam - tram stop

dn ch jam - train stop

din chi - battery

din lik - electricity

din no - computer

dn w - telephone

din wa bo - directory, phonebook

dn w h m - telephone number

din wa kaat - phonecard

dn w kat - telephone card

dn w ting - telephone booth

dn w ting - telephone booth

din yau - e-mail, petrol

dn ying - movie

ding fan - engagement

dip - disk

dp - plate

diu yue - fishing

d - island

d - to arrive

do bok - gamble(to)

do daat - arrivals

d gau - taoism

do gei - jealous

d gwon - taoist temple

do lo - road

do maang huen - guide dog

do yau - guide(person)

dh j - thank you

dh s lo - toast

doi - bag

doi haak - parking

doi haak paak ch - parking service

di jai - penknife

doi lei - agency

den - short

dui fong foo foon - collect call

dui m jue - excuse me

di m je - sorry

duk ban - drug(recreational)

duk faan - drug dealer

duk yan - drug addiction

dung - cold, cold(adj)

dng - east

dung git - freeze

dung mat - animals

dng mt yuen - zoo

dung sui - cold water

dung yuet - caves

fa - flower

fa fai - cost(to)

fa fan jing - hayfever

fa jong - make-up

fa sang - peanuts

f s ling - vaseline

fa yuen - garden

faa di ! - hurry up !

fan yk - translation

faai - fast(adj), quick

faai ji - chopsticks

faan hat - antinuclear

fan k - tomato

faan suen - junk(boat)

faan ying - reaction

faat lut - law

faat piu - invoice

faat siu - fever

faat yin - discover

faat yueng diu - epileptic

fai yung - fee

fn den - section

fan jung - minute

fat gaau - Buddhism

fat lam - deforstation

fau ying - deny(to)

fe sik - brown

fei - fat

fei faat - illegal

fei faat po - barber

fei gei - aeroplane

fei lam - film(for camera)

foh - fire

foh chaai - matches

fh ch - train

foh che jaam - railway station

fh ch jam - train station

foh gi - waiter

foh hk g - scientist

foh juk a ! - fire !

fong - put(to)

fong gaam - room

fong heung - direction

fong mn - visit(to)

fong y^k je s - vaccination

fong yk je s - vaccination

foo - bitter

fo - tiger

fo - trousers

foo boon - a copy

foo chan - father

foo gan - nearby

foo kap - breathe(to)

fooi si - fuse

fooi sik - grey

foon sue - forgive(to)

fuk woot jit - easter

fung - maple, sew(to)

fung him - risk(to)

fung si - fan

fung sin - fan

g - cocktail party

ga chin - price

ga fe - coffee

ga kei - holiday

g kei - vacation

ga lei - curry

ga nin wa - carnival

ga ting - family

ga yau jaam - petrol station

gaam laam - olive

gaam yuk - jail

gaap ban - deck(of ship)

gau jn - scissors

gaau lin - coach(training)

gau s - teacher

gaau tong - church

gau tng dng - traffic signals

gaau yuk - education

gai mei jau wooi - cocktail party

gai so gei - calculator

gam - gold

gam gok - feel(to)

gam kui - restricted area

gm man - tonight

gam sau - feeling

gm yt - today

gam yat ho yit - it's hot today

gan - root

gan gap - emergency

gn gp - urgent

gang ho - better

gang yi sat - changing room

gap dung sik mat - frozen foods

gap gau - first aid

gap gau seung - first aid box

gat chuen - puncture

gat po che - jeep

gu - dog

gu - enough

gei - gay

gei ba - gay bar

gei cheung - airport

gei cheung sui - airport tax

gei dak - to remember

gei doh a ? - how many ?

gei doh chin a ? - how much ?

gei duk to - christian

gi hi - engine, machine

gi nm bn - souvenir

gei woo - chance

gei yan - gene

geng - mirror

gng - scared

geuk - foot

gim yik - quarantine

gin hong - health

gin min - meet(to)

gin poon - keyboard

gin yi - advice

ging chaat - policeman (in Hong-Kong)

ging chin gan jeung - pre-menstrual tension

ging chue - police station

ging jau wai - economy class

ging j - view

ging lei - manager

ging seung - always

ging sueng - often

ging yim - experience

git fan - marry(to)

git ta - guitar

go - high

g - tall

goh kek - opera

goh sing - personality

goi leung - improve(to)

gon booi ! - bottoms up !

gong daai wa - lie(a)

gong hau - port, harbour

gng wi - speak(to)

goo - drums, guess

goo dung - antiques

goo jik - historical sites

goo jue - employer

goo lei - coolie

goo yuen - employee

gi fng - typhoon

guk fa - chrysanthemum

guk goo - cocoa

gng - toaist temple

gung chi - public toilet

gung chong - factory

gung din - palace

gung foo - kung fu

gung gung hei ch - bus (in China)

gung hei ! - congratulations !

gung jai - dolls

gung jung din wa - public telephone

gung lo - highway

gung man - citizenship

gung ngon - policeman(in China)

gung si - company

gung sik - formula

gng wooi - unions

gung yip - industry

gung yuen - a park

gwaan bai - close

gwaan hai - relationship

gwaan sam - to care (about)

gwaan waai - to care (for someone)

gwai - expensive

gwai bn - VIP

gwi jt - seasons

gwai jng mt ban - valuables

gwat - bone

gwoh hui - past

gwoh jap - juice

gwoh kei - overdue

gwoh man - allergy

gwok jik - nationality

gwong - light(bright), bright

gwoi - tired

gwoon tau - a can

gwoon tau do - can opener

ha bin - below, down

ha goh yuet - next month

h gwi - summer

ha loh - hello

haai - shoes

haak woo - client

haau chuen - asthma

hak - black

hak baak - black and white

hak ngam - dark

hak si - black market

han yueng - itch

hang ching biu - itinerary

hang lei - baggage, luggage

hang lei wai sat - left luggage

hang yan - pedestrian

hap - box

hap foh gwaan hai - partnership

hap tung - contract

hat yi - beggar

hau - mouth

hau bin - behind

hau fuk bei yan yuen - the pill

hu ht - thirsty

hau lung - throat

hu sang - young

hau si - oral exam

hei kek - comedy

hei mong - hope

hei tung - gas cartridge

hei yuen - cinema

huh - boot(shoes)

heung ban - champagne

hung chen - village

heung gong - hong-kong

heung hau gaau - chewing gum

heung sui - perfume

hing chui - interest(hobby), hobbies

hing dai - brother

hing fan - exciting

hing juk - celebrate(to)

HIV daai kwan je - HIV positive

ho - oyester

h - good

ho baan gei - flight number

ho choi - lucky

ho doh - many

h hung - smells nice

ho ma - number

ho noi mo gin - long time no see

h s^k - tasty

ho sik - delicious

ho wan - good luck

ho yau - oyster sauce

hoh - river

hoh fa - lotus

hoh ka yan - cocaine

hoh m hoh yi bei....ngoh ? - could you give me ....?

hoh nang - able (to be)

hoh pa - horrible

hoh pa dik - awful

hoh yo - can (to be able to)

hoi - open

hi - sea

hoi chi - begin(to)

hoi gwaan - customs

hoi lok ying - heroin

hoi ping hei - bottle opener

hoi sam - happy, to enjoy(oneself)

hoi sin fong - floating restaurant

hoi yueng - ocean

hok jaap - learn(to)

hon yau - rare

hong hung yau gaan - aerogram

huen go - to advise

huet - blood

hui - go

hung - bear

hng - empty

hng gan - space

hung hei - air

hung jeuk - peacock

hung maau - panda

hung sap ji wooi - Red Cross

hung sik - red

hung tiu - air-conditioned

hung wai - bra

jaak fat - punish(to)

jaan seung - to admire

jaap foh po - grocery store

jaap gei - acrobatic

jaap hau - gate(boarding)

jaap ji - magazine

jaau woon - exchange

jaau woon dim - money exchange

jau ye - shower(rain)

ji - son

jai dim - hotel

jak bin - beside

jam - needle

jam tau - pillow

jam tau to - pillowcase

jm tng - syringe

jan ga - increase

jan hai ho la - it's great !

jn li - truth

jn st - true

jat beng - disease

jat leung - quality

jau - run(to)

jau ba - bar

jau hoi ! - get lost !

jau jing - alcohol

jau nin gei nim - anniversary

je - borrow

j - umbrella

jeuk niu - bird

jeung foo - husband

jeung loi - future

ji - paper

ji biu - indicator

ji chin - before

ji din - dictionary

ji do - know(to), know

ji dung - automatic

ji dung tai foon gei - ATM

ji foo - pay(to)

ji gaak - qualifications

ji gaan - between

ji gaap kim - nail clippers

j gn - tissues

ji hau - after

ji liu - heal(to)

ji naam jam - compass

ji piu - cheque

j piu - traveller's cheque

ji sik - purple

ji sun - information

ji tung yeuk - painkiller

ji yau - free

jik hak - immediately

jik yip - occupation

jn - cut(to)

jn - blanket

jin laam - exhibition

jn s - show

jing - quiet

jing choi ! - fantastic!

jing dong - party(political)

jing foo - government

jing kok - right(correct)

jing lau sui - distilled water

jing sue - certificate

jip sau - accept

jp su - receive(to)

jip sin sang - operator

jit kau - discount

jit yat - festival

ju jak - swamp

j - early

j - rent(to)

j - make(to), to do

jo chaan - breakfast

jo foo - grand father

jo jik - organise(to)

jo mo - grand mother

jo tau - goodnight

jo yung - hire(to)

joh bin - left

joi chi - again

joi gin - goodbye

joi seung - on

jok ngau - nausea

je - cook(to)

je - pig

jue foo - housewife

jue goo lik - chocolate

jue jeung - insist(to)

je wo - tenant

je y - mind(to), attention

jue yuk - pork

juen daap - transit

juen ging - respect

juen jh - turn left

juen yu - turn right

jui gan - recently

jui hau - last

jui ho - best

jui wooi - party

juk - bamboo

juk fuk - bless(to)

juk kau - football(soccer)

juk nei - bless you

jun - jar

jun bei - prepare(to)

jun hui - allow

jun si - on time

jun yap - to admit

jung gaau - religion

jung gwok - china

jung juk - race(breed)

jung juk kei si - racism

jung lui - palm

jng tau - hour, o'clock

jung yi - like

jung yiu - important

ka laai OK - karaoke

ka sik luk yam daai - cassette

kaat - card

kam maan - last night

kam yt - yesterday

kan - near

kat - cough

kau paak - racquet

ke si - jockey

kei - flag

ki - chess

kei ngoh - penguin

kei si - discrimination

kei to - pray(to)

kk yen - theatre

keung gaan - rape

kiu - bridghe

kok ying - confirm(to)

kuen lei - rights

kuet ding - decide(to)

kuet fat - poverty

kui - him, he

kwan - skirt

kwan naan - difficult

kwan yiu - annoying

kwooi wa - paintings

kwooi wa ngai sut - painting (art)

laai - pull(to)

lai lin - zipper

laam - basket

laam sik - blue

laan - lazy

laan fa - orchid

laap juk - candle

laat - hot(taste)

lai baai tong - church

lai maau - manners

lau hang - fashion

lau hang sing gam mo - influenza

lau hang yam ngok - popular music

lau huet - bleed(to)

lau lin - durian

lei fan - divorced

lei yau - reason

lei yik - profit

leng - beautiful

lng - pretty

lng tai - tie

lung chi - twice

lin maai - included

ling - bring(to), zero

ling do - leader

ling si - consulate

lo gung - husband(colloquial)

lo sue - mouse

lo yau - old friend

loi - come(to)

long maan hei sik - romantic

lui - thunder

lui bin - inside

lui ching - journey

li hang - travel

li hang s - travel agency

lui se dip - CD

lui yau ji naam - guidebook

lk - deer

lk - green

lung - deaf

lung moon - goal(soccer)

lut si - lawyer

m gan yiu - it doesn't matter

m ho - bad

m hoh yi - cannot

m jung yiu - not important

m tung - different

ma - horse

ma hei - circus

ma lau - monkey

ma mi - mum

maai - buy

maan chaan - dinner

maang - blind

maau - cat

maau daan - peony

maau jai - kitten(cat)

mak nga tong - malt sugar

man - to ask, smell(to)

mn - kiss

man jue - democracy

man juk - ethnic

man ngai - arts

man tai - question

mat gwa - melon

mat tong - honey

mat ye si a ? - what's the matter ?

mat yuet - honeymoon

mei faat si - hairdresser

mei fan chai - fiancee

mei fan foo - fiance

mei su - smile(to)

mei sut gwoon - art gallery

min - cotton

mn - face

min baau - bread

min baau po - bakery

min fai - free of charge

min taam - interview

min tu wi sng gn - tampons

ming bak - understand(o)

ming hin - obvious

ming ling - order(to)

ming sun pin - postcard

mu - temple

mo - none, fog

mo chan - mother

mo hoh nang - impossible

mo yan - boring

mo yuk - assault

moh dang - modern

mok dik dei - destination

mong - busy

mong gei - forget(to)

mong lok ga fe - internet cafe

mong yuen geng - binoculars

mooi - plum

mooi ji jeung - plum sauce

mooi moi - younger sister

mooi nin - annual

mooi yat - every day, daily

mooi yat goh - each

moon - door

mon - bored

mon - full

mung - dream

naa wai ching - embarassement

nai cha - tea with milk

naai jui - dummy(baby's), pacifier(dummy)

naai jun - feeding bottle

naam - south

naam pang yau - boyfriend

naan ham - embarassed

naan man - refugee

naan ming - incomprehensible

naau jung - alarm clock

nai - mud

nang lik - power, energy

nu - button

nu - angry

ni - you

nei ho ma ? - how are you ?

nei jo gan mat ye a ? - what are you doing ?

nei yau mo.......? - do you have ....?

ng chaan - lunch

nga chat - toothbrush

nga sin - dental floss

nga tung - toothache

nga yi - dentist

ngaam sek - rock

ngaan - eye

ngan fn - sleepy

ngaan geng - glasses

ngaan jau - noon, afternoon

ngaang - hard

ngai him - dangerous

ngai sut - art

ngam lit - omelette

ngan - silver

ngan hong - bank

ngan ma - amount

ngau - cow

ngau jai foo - jeans

ngau jau - europe

ngau mei tong - ox tail soup

ngau yaui - butter

ngoh - I, me

ngh - hungry

ngh choh joh - I'm wrong

ngh d ming - I see(understand)

ngoh ho yit - I'm hot

ngoh hoh yi jo - I can do it

ngoh m hoh yi jo - I can't do it

ngoh m tung yi - I don't agree

ngoh mo jo do - I didn't do it

ngoh tung yi - I agree

ngoh yau... - I have......

ngoi - love

ngoi gwok - foreign country

ngoi gwok yan - foreigner

ngoi ji beng - AIDS

ngoi min - outside

ngoi to - coat

ngoi yan - lover

ngok - jaw

ngok dui - band

ngn chuen - safe

ngn chuen dai - seatbelt

ngon moh - massage

nguk kei - home

ni do - here

nin - year

nin ling - age

ning mung - lemon

niu pin - nappy

noi gau - guilty feeling

ni y - underwear

nuen lo - heater

nui - daughter

nui jai - girl

nui pang yau - girlfriend

nui sing - female

nung cheung - farm

nung man - farmer

nung ngai - agriculture

pa - fear, afraid

paai dui - queue

paai jiu - licence

paak dong - partner

paan saan daan ch - mountain bike

paau ma - horseracing

pan chuen - fountain

pang yau - friend

pe paai - deck(of cards)

peng - cheap

pin chap - editor

pin tau tung - migraine

ping gin - prejudice

ping gwan - average

p tu - shop

po tung - ordinary

pong gwong yim - cystitis

poon - tray

pui ngaak - quota

sa mok - desert

sa taan - beach

saam poi - triple

san gk - valley

sam geuk g - tripod

san - mountain

saan bang - landslide

saan deng - peak

saan gong - hill

san mak - mountain range

saan yueng - goat

saang - raw

saang gwoh - fruit

saang yat - birthday

saang yat faai lo - happy birthday !

saat che - brake

saat chung jai - insect repellent

saat hoi - kill(to)

si - small

sai beng - cake

si l - younger brother(colloquial)

sai lo goh - children

si moi - younger sister(colloquial)

sai yi po - laundry

sk ch - traffic jam

sm - heart, deep

sam lam - forest

san - god

san bo daan - customs declaration

san fan jing - identification card

san lik sing - hi-fi

san nin - new year's day

san sin - fresh

san tai - body

sap yuet - october

sat noi - indoor

st yp - unemployed

sau - hand

sau bei - arm

sau do - capital

sau doi - handbag

sau dn tung - torch

sau gan - handkerchief

sau gui - receipt

sau gung - hand made

sau ji - finger

sau jing - repair(to)

sau lung moon - goalkeeper

sau ngai - crafts

su pu che - ticket office

sau seung - injure

sau to - gloves

sau woon joh yan si - pensioner

sau yam gei - radio

se kwan - community

sei - dead

si fng - suqare

sk tau - stone

sung - think(to)

sung bn - up

sung bu - trademark

seung chaan - disabled

seung dang - equal

seung faan - opposite

seung fung - a cold

seung hoi - hurt

seung min - above

seung mo haal wai - business class

seung pin - photo

seung pooi - double

sung sm - sad

seung yan - businessman

seung yan chong - double bed

s - silk

si cheung - market

si faan - demonstration

si gan bu - time table

si gei - driver

si heung beng - homestick

si jeung - mayor

si jong gung si - dress shop

si jung - clock

si jung sam - city center, city centre[us]

si seung - mind

si yan - personal

sik - eat(to)

sik gaai - food street

sik hap - fit

sik mat jung duk - food poisoning

sk yn - smoke(to)

sim - cicada

sim din - lightning

sin - rash

sng - star

sng bt - sex(m/f)

sing daan faai lok - merry christmas

sing daan jit - christmas

sing daap - aboard

sng gm - sexy

sing go chiu - orgasm

sing gong gei - elevator

sng kei y - tuesday

sing ming - name

sing sat - honest

sing si - city

sing sok - rope

sing ym - voice

su - less, little, few

siu b - van

siu duk - antiseptic

siu fa bat leung - indigestion

su ging - footpath

siu nguk - hut

siu sik dim - kiosk

siu wa - joke

so - count(to)

so leung - quantity

so sk j - vegetarian

sh - lock

sh - hairbrush, comb

soh si - key

soh tau - padlock

sue - book

se - tree

sue dim - bookshop

sue fuk - comfortable

sue jai - potato

sue yip - leaf

suen - boat

suen fung - cyclone

suen gui - elections

suen jaak - choose(to)

suen lut - melody

sen nai - yoghurt

set - ice

suet ga - cigar

set g - cigar

si - tax

sui fong - bedroom

su ging - path

sui seung - radiator(car)

sui yiu - need(to)

suk mai - corn

sk sk - uncle

sun - letter

sun fung - envelope

sun jing - pure

sun lai - trust

sun sik - message

sun yung kaat - credit card

st sam - shirt

tai yueng ngan gng - sunglasses

tai yueng yau - sunblock cream

taam sam - greedy

ti - see(to)

tai chui hang lei chue - baggage claim

tai do - razor

tai sue - reading

tau - head

tau dang - first class

tau faat - hair

tau tung - headache

tau wan - dizzy

tek - kick

teng - hear(to)

tng lei gi h bh ! - sounds great !

tim dim - dessert

tin jue gaau - catholic

ting - stop

ting che cheung - car park

tng hng - sky

tng yt - tomorrow

tng yt gn - see you tomorrow

tp s - tip(gratuity)

tiu - jump

tiu jai gaai tiu hei - modem

tiu mo - dancing

tiu sui - diving

to - peach

to dei - land

to hei - pottery

to jong - dress

to ngoh - diarrhoea

to sue gwoon - library

ti - table

tong - sugar

tong liu beng - diabetic

tuen di gng jk - team work

ti - leg

ti - push(to)

tui chin - refund

tui fong - check-out(hotel)

tui jin - to recommend

tung - pain

tung foh paang jeung - inflation

tung maai - and

tung sing luen - homosexual

tung yi - agree

wa ga - painter

wa long - gallery

waai yan - pregnant

waak je - maybe, or

waan ging - environment

waan gok - hallucination

waang gwoh - across

wai gn - scraves

wai jui - bib

wai sat - lose(to)

wan dai - faint

wn d - temperature

wn ni na - vanilla

wing chi - pool(swimming)

wing yuen - forever

woh ping - peace

wong sk - yellow

woo - lake, pot

woo dip - butterfly

woo hau - account(bank)

woo jiu - passport

woo jiu ho ma - passport number

woo jo - dirty

woo luen mong - internet

wo tu - taro

woo yim - pollution

woo ying - a fly

wooi daap - answer

wooi fuk - reply(to)

wooi lut - exchange rate

wooi yuen - member

woon - change

woon bo paau - jogging

won gi - toys

yam - drink

yam ging - penis

yam jui - drunk

yam ngok - music

yam ngok wooi - concert

yam tin - cloudy

yan - people

yan chaat ban - printed matter

yan chi - kind

yan chong - hide(to)

yan haak - guest

yan jue ! - careful !

yan kuen - human rights

yan noi - patient(adj)

yan wai - because

yan ying ngaan geng - contact lenses

yap cheung fai - admission fee

yap ging si mo - immigration

yap hau - entrance

yap sik sui - income tax

yat - day

yat baau (yin jai) - a packet(of cigarettes)

yat boon - half

yat chi - once

yt cht - sunrise

yat gei - diary

yat gin - a piece

yat jan - just a minute

yat jik hui - go straight ahead

yat lik - calendar

yt lk - sunset

yt tu - sun

yau - oil

yu - pomelo

yu - have(to)

yau bin - right

yau chaai - postman

yau chat - paint(to)

yau chui - funny

yau doi guen - coupon

yau guk - post office

yau hak - tourist

yau hei - game

yau ja - diesel

yau jing - mail

yau mak - humour

yau pu - stamp

yau sai - advantage

yau seung - mailbox

yau yuet dik - excellent

yu yng - useful

yeuk - medecine

yeuk fong - pharmacy

yeuk yuen - pill

yeung chung - onion

yeung hei - oxygen

yeung lo - give way

yi - ear

yi daai lei siu beng - pizza

yi fuk - clothing

yi ga - now

yi ging - already

yi mo gaan - cloakroom

yi sang - doctor

yi yuen - hospital

yin dau - pipe

yin fooi gong - ashtray

yin gam - cash

yin jai - cigarette

yn s - tobacco

yin yuen - actor

ying fa - cherry blossom

ying hung - hero

ying jun - handsome

ying man - english

ying mo - parrot

yng pn - films(movies)

ying seung gei - camera

ying yi - infant, baby

ying yi ch - pram

ying yi sik ban - baby food

ying yi song san fan - baby powder

ying yip si gaan - business hour

yip mo - business

yip yue - amateur

yit - hot, heat

yiu ching - invite(to)

yue - rain, fish

yue chn - stupid

yue deng - reservation

yue fong - breast

yue gwai - rainy season

yue gwoh - if

yue lok - entertainment

yue lok jai ban - dairy products

yue sung - bruise

yue suen - budget

yue yeuk - appointment

yue yi - raincoat

yue yin - languages

yue yuek - booking

yuek - drug(medical)

yuek jai gwoh leung - overdose

yuek jai si - chemist

yuen - round, end

yen - soft

yen - far away

yuen bat - pencil

yuen ging - landscape

yuen jong - original

yuen ngaai - cliff

yuen sai - coriander

yuet - moon

yung gam - brave

yung po - cuddle

yung yi - easy


  

 

                                                                                                                                                                                               Copyright (c) teachinfo.com 2002